ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Introductie
Door een bestelling op www.nemsa.nl te plaatsen, accepteert u dat u een product koopt onder de volgende algemene voorwaarden van Nemsa VOF. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen Nemsa VOF en u als u een bestelling via de website plaatst of de website gebruikt.

1. Definities

Nemsa VOF: VOF naar Nederlands recht, gevestigd in Alblasserdam. Bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 82458227
Site: www.nemsa.nl en al zijn subdomeinen.
Producten(en): product(en) zoals aangeboden op de site.
Klant: rechtspersoon die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en met Nemsa VOF een overeenkomst aangaat.
Overeenkomst: elke overeenkomst of regeling tussen klant en Nemsa VOF waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel vanuit maken.
Algemene voorwaarden: de actuele algemene voorwaarden van Nemsa VOF.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen van Nemsa VOF en overeenkomsten met Nemsa VOF, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 In het geval dat de klant andere voorwaarden of bepalingen van toepassing verklaart in zijn of haar bevestiging of bestelling zijn daar dergelijke bepalingen aan gebonden die alleen aan Nemsa VOF gebonden zijn indien en voor zover Nemsa VOF deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de site van Nemsa VOF of ander materiaal behorend tot Nemsa VOF zijn inclusief belastingen en andere heffingen die van ambtswege worden overlegd, tenzij anders op de site staat vermeld.
3.2 Als er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk vermeld op de site voordat de overeenkomst gesloten wordt. In het bestelproces worden (mits van toepassing) de verzendkosten apart weergegeven.
3.3 De inhoud van de site van Nemsa VOF is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Nemsa VOF kan niet garanderen dat alle informatie die op de site staat ten alle tijde correct en/of volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de site staat en op ander materiaal wordt weergegeven van Nemsa VOF, kunnen programmeerfouten en/of typefouten bevatten. Nemsa VOF is niet verantwoordelijk voor overeenkomstige programmeer en/of typografische fouten. Nemsa VOF heeft ten alle tijde recht om dergelijke fouten te corrigeren.
3.4 Nemsa VOF kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen in textuur/kleur van het product in vergelijking met de weergave van het product op de site.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Op het moment dat de klant het aanbod van Nemsa VOF aanvaardt, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Dit aanbod is onderworpen aan de algemene voorwaarden.
4.2 Als de klant het aanbod via een elektronische weg aanvaard, bevestigd Nemsa VOF de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via elektronische weg.
4.3 In het geval dat de klant bij het accepteren of op een andere wijze aangaan van een
overeenkomst onjuiste gegevens verstrekt, heeft Nemsa VOF het recht om zijn verplichtingen op te
schorten tot het moment dat de juiste gegevens van de klant zijn ontvangen.
4.4 Nemsa VOF behoudt het recht om de bestelling van de klant te weigeren zonder opgave van
redenen te geven.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Op het moment dat Nemsa VOF de bestelling van de klant heeft ontvangen en de aanvaarding
heeft bevestigd, zal Nemsa VOF de producten overdragen aan het transportbedrijf dat Nemsa VOF
heeft gekozen. Vervolgens stuurt het transportbedrijf de producten naar de klant.
5.2 Bij nakoming van de verplichtingen onder haar overeenkomst is Nemsa VOF bevoegd om derden
in te schakelen.
5.3 Op de site staat informatie over de manier van levering van de producten en de schatting van de
termijn waarin de producten worden geleverd aan de klant.
5.4 In het geval dat Nemsa VOF de producten niet binnen dertig dagen na de bevestiging van
aanvaarding van de bestelling weet te leveren, zal de klant op de hoogte worden gebracht.
5.5 Nemsa VOF adviseert de klant bij ontvangst van het product het product te inspecteren en
eventuele gebreken binnen twee dagen na de levering te melden via e-mail.
5.6 Het risico van het product gaat volledig op de klant zodra het product is afgeleverd op het door
de klant aangeleverde afleveradres.

6. Retour

6.1 De klant beschikt over het recht om het product binnen dertig dagen na levering aan de verkoper
te retourneren.
6.2 De klant dient Nemsa VOF op de hoogte te brengen van de wens om het product te retourneren.
Dit gebeurt binnen de bovengenoemde periode van dertig dagen nadat het product aan de klant is
geleverd door een retour aan te vragen via de mail info@nemsa.nl. Deze aanvraag moet over de
volgende informatie beschikken: naam, telefoonnummer, e-mailadres, bestelnummer, titel product
met aantal en het afleveradres. De klant ontvangt een retour label / draagt de kosten (indien
acceptabel) voor het retourneren van de producten naar Nemsa VOF.
6.3 De geretourneerde producten moeten onbeschadigd en ongebruikt zijn. Ook moeten deze
worden geretourneerd in de ongeopende, originele verpakking met de originele pakbon.
Retourzendingen die niet voldoen aan alle bovengenoemde voorwaarden, worden niet
geaccepteerd.
6.4 Voor de gekozen verzendwijze van de retournering is de klant verantwoordelijk. Het risico van
het product gaat over op Nemsa VOF wanneer het product is ontvangen door Nemsa VOF. Dit
betekent dat Nemsa VOF niet verantwoordelijk wordt gehouden voor de retours die beschadigd
en/of verloren raken bij het retourneren.
6.5 Nemsa VOF zal na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde producten het totale
aankoopbedrag binnen een periode van 30 dagen terugbetalen aan de klant.

7. Betaling

7.1 De klant betaalt de verschuldigde bedragen aan Nemsa VOF in overeenstemming met het
bestelproces en via de geselecteerde betaalmethode. Nemsa VOF is vrij om deze betaalmethode op
elk moment te wijzigen en om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden.

8. Conformiteit en garanties

8.1 Nemsa VOF garandeert, zoals beschreven staat op de site, dat de producten geschikt zijn voor het bedoelde gebruik.
8.2 Nemsa VOF biedt alleen garantie op de producten die (in de winkel of) op de site zijn gekocht en alleen als deze tezamen gaan met een geldig aankoop- of ontvangstbewijs.

9. Klachtenbehandeling

9.1 De klant kan een klacht indienen per e-mail in het geval de klachten betrekking hebben tot het product of andere aspecten van de site of service.
9.2 Nemsa VOF zal zo snel mogelijk op de klacht reageren. Dit is in ieder geval binnen 7 dagen na het ontvangen van de klacht.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Nemsa VOF met betrekking tot de klant vanwege toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is gelimiteerd tot een vergoeding niet hoger dan de prijs die is bepaald voor die specifieke overeenkomst.
10.2 Nemsa VOF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte verliezen of schade, waaronder gederfde winst, gevolgschade, verlies van gegevens, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3 Nemsa VOF is niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een procedure of actie kan worden gebaseerd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in artikel 10. De beperkingen in dit artikel, 10.3, vervallen nochtans van toepassing in het geval en voor zover de schade een gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke daad van Nemsa VOF.
10.4 Nemsa VOF is alleenlijk aansprakelijk ten aanzien van de klant vanwege toerekenbare tekortkoming in het uitvoeren van de overeenkomst, mits de klant direct schriftelijk ingebrekestelling geeft aan Nemsa VOF. In dit ingebrekestelling moet een redelijke termijn worden bepaald waarin Nemsa VOF de mogelijkheid krijgt om de ingebrekestelling te herstellen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving bevatten van de ingebrekestelling. Dit is zodat Nemsa VOF in staat is om zo adequaat mogelijk te handelen en/of reageren.
10.5 Elke gebeurtenis die gelegenheid geeft tot schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de klant schade of verlies zo snel mogelijk, uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk gemeld heeft aan Nemsa VOF.
10.6 Nemsa VOF is niet te houden tot vergoeding van enige schade die de klant als gevolg van een “overmacht-situatie” heeft geleend.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Nemsa VOF behoudt eigendom van de producten zolang Nemsa VOF geen volledige betaling voor de producten ontvangen heeft.

12. Persoonlijke gegevens

12.1 De persoonlijke gegevens van de klant zullen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden, zoals op de site staat gepubliceerd, door Nemsa VOF worden verwerkt.

CLOSE

Productcategorieën

Add to cart